Steinerkoulusta kysyttyä

Totta vai tarua: Oppilaat ovat erityislahjakkaita – tai heikkolahjaisia ongelmakimppuja.

Kaikkiin kouluihin mahtuu monenlaisia oppilaita. Steinerpedagogisessa opetuksessa keskeistä on oppilaan voimavarojen ja kehityksen yksilöllinen huomioonottaminen. Steinerkoulu pystyy tarjoamaan motivoivaa opetusta eri aloilla edistyneille oppilaille. Steinerpedagogiset ja steinerpedagogiikkaan integroidut erityisopetusmetodit ja terapiamuodot auttavat erilaisia oppijoita menestymään opillisissa ja kasvatuksellisissa haasteissa.


Totta vai tarua: Steinerkoulu on elitistinen koulu.

Waldorf Astoria -tupakkatehtaan työläisille perustettu steinerkoulu oli maailman ensimmäisiä yhteiskouluja ja sen yhteiskunnallinen visio oli sama kuin suomalainen peruskouluidea: taata kaikille lapsille sosioekonomistisesta taustasta riippumatta sama, yleissivistävä koulutus ja jatko-opiskelumahdollisuudet, siis jo vuonna 1919!


Totta vai tarua: Steinerkoulu sopii tuleville taiteilijoille, mutta luonnontieteitä ei oikein opeteta.

Taide elävöittää kaikkea opetusta, mutta steinerkoulu ei ole mikään taidehautomo tai johonkin profiloitunut erikoiskoulu . Myös luonnontieteiden opetus on steinerkouluissa keskeisessä asemassa, ja yksittäisten oppiaineiden erikoistaitojen sijasta pyritään kasvattamaan aktiivisia moniosaajia.


Annetaanko steinerkouluissa läksyjä?

Kyllä, mutta ensimmäisten kouluvuosien aikana kotitehtäviä on hyvin vähän.


Oppiiko steinerkoulussa lukemaan ja laskemaan?

Myös steinerkoulu on kasvamisen ja oppimisen kehto. Jos jokin kuulemasi on jäänyt mietityttämään, kannattaa perehtyä steinerkouluista tehtyihin tieteellisiin tutkimuksiin. Useiden tutkimusten mukaan steinerkouluissa opitaan hyvinkin yli keskivertotulosten.


Totta vai tarua: Steinerkouluissa leikitään ja lauletaan, vaikka ajan voisi käyttää tehokkaamminkin.

Leikki, taide, liikunta ja käytännölliset prosessit kuuluvat keskeisesti opetusmetodeihin. Etenkin alkuopetuksessa tapahtuva oppimisvalmiuksien kehittäminen näyttäisi tutkimusten mukaan korreloivan suotuisasti oppimistulosten kanssa ja tukevan tasapainoista kehitystä.


Totta vai tarua: Steinerkouluissa opetetaan uskomuksia ja rajatietohuuhaata.

Steinerkouluissa kerrotaan satuja, annetaan uskonnonopetusta ja opetellaan jopa käytöstapoja. Uskonnon opetus määräytyy aivan tavanomaisesti lapsen uskontokunnan mukaan (myös elämänkatsomustiedon opetusta saatavilla), ja kaikki muukin opetus noudattaa valtiollisia opetussuunnitelman perusteita.


Totta vai tarua: Steinerkoulut edustavat aatesidonnaista tai uskonnollista opetusta.

Steinerkoulut ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia. Opetussuunnitelmaan ei sisälly maailmankatsomuksellisia tavoitteita – kasvaminen vapaaseen ja tiedostavaan ajatteluun kylläkin. Pedagogiikan taustalla on ihmiskäsitys, kuten kaikkien koulujen opetuksen takana on. Steinerkoulun opetuksen pohjana on se, että jokainen meistä on ainutlaatuinen yksilö, ei ohjelmoitava toimija.