Opetus

Steinerkoulut kuuluvat yleismaailmalliseen koululiikkeeseen. Ensimmäinen steinerkoulu aloitti toimintansa Stuttgartissa vuonna 1919. Koulu sai alkunsa itävaltalaisen Rudolf Steinerin pedagogisten virikkeiden innostamana.

Steinerkoulu on lähtökohtaisesti 12-vuotinen yhtenäiskoulu, joka antaa vähintään samat tiedolliset ja taidolliset valmiudet kuin peruskoulu. Lisäksi opetussuunnitelmaan kuuluu lukuisia erikoiskokonaisuuksia tieteen, taiteen ja käytännön aloilla.

Pedagogiikan taustalla on ihmiskäsitys, jonka perusteella koulun ja kasvatuksen tehtävänä on tiedollisten ja taidollisten valmiuksien lisäksi ihmisen tahdon, tunteen ja ajattelun kykyjen kehittäminen. Näiden kykyjen kehitys painottuu eri ikäkausiin. Tunne, tahto ja ajattelu liittyvät keskeisesti identiteetin ja tietoisuuden kehitykseen. Tämä yhdessä valtakunnallisten opetussuunnitelmaperusteiden kanssa luo pohjan steinerpedagogisen opetussuunnitelman tavoitteille.

Steinerkoulussa opetetaan runsaasti taito- ja taideaineita, mutta olennaisempaa on se, että taiteellis-käytännöllinen metodi läpäisee kaiken opetuksen. Steinerpedagogiikka on elämyskasvatusta: eläytyvän kiinnostuksen syttyminen takaa tehokkaan ja raikkaan oppimisprosessin. Oleellista on taiteellisen metodin käyttäminen kaiken opetuksen elävöittäjänä. Käsitteellisen ja älyllisen suorittamisen asemesta käytetään elämyskeskeistä prosessioppimista. Koulukirjat kirjoitetaan ja kuvitetaan itse, musiikkia ja lyriikkaa työstetään päivittäin ja draamaprojektien kautta käsitellään ihmiseen ja yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä.

Koulussamme noudatetaan opetussuunnitelmaa. Tarkempia tietoja voit tarvittaessa kysyä luokkien opettajilta.