Koulu-backup

Fredrika-koulu (Porvoon steinerkoulu)

Fredrika-koulu on peruskoulun korvaava yksityinen koulu, jota ylläpitää vanhemmista muodostuva Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys. Koulu on perustettu vuonna 2005. Alakoulu sai opetusluvan vuonna 2013 ja yläkoulu vuonna 2015. Opetusta annetaaan vuosiluokilla 1-9. Koulun tiloissa sijaitsee myös koululaisten iltapäiväkerho Kotoinen.

Mikä steinerkoulusta tekee erilaisen verrattuna peruskouluun? Tärkein ero on pedagogiikassa. Opetussuunnitelma poikkeaa hieman peruskoulun opetussuunnitelmasta. Toisin sanoen steinerkoulussa ja peruskoulussa opitaan samat asiat, mutta eri tavalla ja eri järjestyksessä. Joissakin kohdin steinerkoulun opetussuunnitelma on laaja-alaisempi, sillä ”tavallisten” oppiaineiden lisäksi steinerkoulussa on lapsen kasvua tukevia kokonaisuuksia. Opetuksessa huomioidaan lapsen yksilöllisyys ja erityisesti senhetkinen kehitysvaihe. Steinerkoulun ja peruskoulun käyneillä oppilailla on koulun päätyttyä samanlaiset valmiudet jatko-opintoihin.

Fredrika-koulussa tärkeää on  tekemisen ilo ja oivaltava oppiminen. Taide- ja taitoaineet, musiikki, rytmiharjoitukset ja monipuolinen liikunta valmistavat oppilaita oppimisen taitoihin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä vahvistavat itsetuntemusta ja itsenäistä ajattelua. Porvoossa steinerkoulun erityispiirteenä ovat syksyisin ja keväisin järjestettävät purjehdusleirit, joiden aikana lapset oppivat purjehdusta ja vesillä liikkumista monipuolisesti.

Steinerkoulua velvoittavat samat lait ja asetukset kuten kaikkia muitakin kouluja Suomessa. Kohtaamme samoja asioita ja käymme läpi samanlaisia tunteita kuin muissakin kouluissa. Mitä paremmin me vanhemmat tunnemme toisemme ja toisaalta myös koulun toiminnan sekä opettajakunnan, sitä paremmin pystymme yhdessä vastaamaan myös haasteisiin ja toimimaan ratkaisukeskeisesti.