Opetus

tietoa steinerpedagogiikasta

Steinerkoulut kuuluvat yleismaailmalliseen koululiikkeeseen. Ensimmäinen steinerkoulu aloitti toimintansa Stuttgartissa vuonna 1919. Koulu sai alkunsa itävaltalaisen Rudolf Steinerin pedagogisten virikkeiden innostamana.

Steinerkoulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, joka antaa vähintään samat tiedolliset ja taidolliset valmiudet kuin peruskoulu. Lisäksi opetussuunnitelmaan kuuluu lukuisia erikoiskokonaisuuksia tieteen, taiteen ja käytännön aloilla.

Pedagogiikan taustalla on ihmiskäsitys, jonka perusteella koulun ja kasvatuksen tehtävänä on tiedollisten ja taidollisten valmiuksien lisäksi ihmisen tahdon, tunteen ja ajattelun kykyjen kehittäminen. Näiden kykyjen kehitys painottuu eri ikäkausiin. Tunne, tahto ja ajattelu liittyvät keskeisesti identiteetin ja tietoisuuden kehitykseen. Steinerkouluissa noudatetaan valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.

Steinerkoulussa opetetaan runsaasti taito- ja taideaineita, mutta olennaisempaa on se, että taiteellis-käytännöllinen metodi läpäisee kaiken opetuksen. Steinerpedagogiikka on elämyksiä: eläytyvän kiinnostuksen syttyminen takaa tehokkaan ja raikkaan oppimisprosessin. Oleellista on taiteellisen metodin käyttäminen kaiken opetuksen elävöittäjänä. Käsitteellisen ja älyllisen suorittamisen asemesta käytetään elämyskeskeistä prosessioppimista. Koulukirjat kirjoitetaan ja kuvitetaan itse, musiikkia ja lyriikkaa työstetään päivittäin ja draamaprojektien kautta käsitellään ihmiseen ja yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä.

jakso-opetus

Fredrika-koulussa lukujärjestyksiä laadittaessa pyritään ottamaan huomioon oppilaiden jaksaminen ja aktiviteettitason vaihtelut koulupäivän aikana. Koulupäivä noudattaa säännönmukaista rytmiä. Päivät alkavat jaksotunnilla niin, että oppilas keskittyy yhteen oppiaineeseen koko ajan 3-4 viikkoa kestävän jakson aikana. Syventyminen yhteen aineeseen kerrallaan auttaa pirstaleisen sirpaletiedon välttämisessä. Jakso-opetuksessa kokonaisuuksien hahmottaminen helpottuu ja tietoa on helpompi prosessoida muistijärjestelmissä. Syvempi kiinnostuksen herääminen aiheeseen on todennäköisempää, kun aihetta käsitellään perusteellisemmin.

Jaksokokonaisuuden jälkeen aihe jätetään lepäämään ja nostetaan tietoisuuteen myöhemmin. Tauot edistävät opitun syventymistä ja tiedon muuttumista kyvyksi.

Jaksojen aikana on tapana oppiaineesta riippuen tehdä työvihko. Ensimmäisinä vuosina vihkoihin harjoitellaan kirjaimia ja numeroita ja piirretään suuria värikuvia. Yläkoululaisten vihkot ovat parhaimmillaan selkeitä ja visuaalisesti korkeatasoisia oppikirjoja, joiden laajat tekstit kirjoitetaan muistiinpanojen pohjalta.

Säännöllistä harjoittelua vaativat oppiaineet (esimerkiksi vieraat kielet) opiskellaan pääsääntöisesti viikkotunneilla.

Sama luokanopettaja usean vuoden ajan

Steinerkoulussa sama luokanopettaja opettaa luokkaansa pääsääntöisesti 6 - 8 lukuvuoden ajan. Tästä syystä myös Fredrika-koulun luokanopettajat tuntevat luokkansa oppilaat hyvin ja tutustuvat myös oppilaiden vanhempiin. Tavoitteena on luoda luottamuksellinen ja toimiva pohja kodin ja koulun yhteistyölle sekä saavuttaa mahdollisimman monipuolinen ja laaja-alainen oppilaantuntemus.

Iloinen ja huoleton poika kuninkaan
matkaa yli metsämaan.
Ratsunsa reipas ja peloton
on hieman rauhaton.
Välillä se leppoisasti kulkee,
joskus melkein lentoon lähtee.
Ratsastajan on hyvin vaikeaa
ohjata ratsua tahtia rauhaisaa.
Kohdalla tasaisten niittyjen
kulkee ratsunsa riemuiten,
mutta kun esteitä ilmaantuu
siitäkös ratsu pillastuu!
Laukkaa hurjana pitkin teitä,
Poika varo, ettei ratsu selästä heitä!
Ei auta suitset eikä päitset
eikä neuvot auttavaiset.
Koulitse ratsuasi, poika kuninkaan
että pääset päämäärään oikeaan
paljon aarteita on maailmalla
kunhan jaksat niitä taivastella.”

Arviointi

Koska Fredrika-koulussa noudatetaan valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita, arvioidaan oppilaat numeroarvosanoin luokilla 4 - 9. Numeroarvosanojen lisäksi oppilas saa sanallisen arviointipalautteen oppiaineesta riippuen vähintään kerran vuodessa.

Luokilla 1 - 3 oppilasta arvioidaan vain sanallisesti. Alimmilla luokilla oppilas voi saada lukuvuoden päätteeksi opettajalta myös runon todistuksen yhteydessä. Vasemmalla esimerkki oppilaalle kirjoitetusta kevätrunosta.

Lisätietoa steinerpedagogiikasta eri vuosiluokilla Steinerkasvatuksen liiton verkkosivuilla.